ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ ॥
One who works for what he eats, and gives some of what he has.

We are Self Funding NGO Working for Welfare of Human Beings & Society.

We care for children, protect their welfare, and prepare them for the future are the most important issues we face during our lifetime.

View Details

Gurmat College, Hoshiarpur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quis ipsa ullam dicta suscipit ipsum porro molestias cum nihil quasi culpa.

Read more

Micro-Watershed

Development and demonstration of runoff farming system on Micro-Watershed being examined by Scientist from abroad at Galua Basti, Village Dada, Hoshiarpur.

Read more

Healthy Environment

Free Distribution of saplings for plantations in the Galua Basti, Village Dada, Hoshiarpur for a pollution free and healthy environment.

Read more

Lets Change the world we all together, join us now as a volunteer